Letak_A4_2_lomy.pdf (1819385)

plakát.pdf (393676)

žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Byšice v hodinách přírodopisného semináře ve školním roce 2013/2014 zpracovali koncept první naučné stezky v obci.

Tato 8 kilometrů dlouhá stezka vás provede nejvýznamnějšími místy Byšic. Trasa je vhodná jak pro pěší vycházku, tak pro jízdu na kole.
Cestou potkáte 11 tabulí s informacemi, fotografiemi a QR kódy. QR kódy vám umožní načtení veškerých informací do chytrého telefonu nebo tabletu. Podrobnější informace také najdete na webových stránkách školy v sekci Školní projekty (www.zsbysice.cz).
1.    Mapa trasy
2.    Historie obce
První zmínky o obci jsou zaznamenané v listině vydané 29. května 1321 bratry Pavlem, Štěpánem, Vladislavem a Jindřichem z Byšic. Mezi významné rody patřily páni z Liblic, Smiřičtí ze Smiřic, páni z Vřesovic, Pětipeský z Chýš a Egerberka, Pachtové z Rájova, Valdštejnové, Černínové a Lobkovicové. Tyto rody přispěly značnou měrou k rozvoji obce. Do života Byšic výrazně zasáhly události 1. a 2. světové války.
3.    Historie školy
Historie školy nám nabídne náhled do zákulisí školní docházky v byšické škole. Výuka zde probíhala již okolo roku 1800, nejprve pod záštitou farní školy v Liblicích a od 30. června 1833 samostatně.
4.    Škola dnes
Škola prošla v průběhu několika minulých let rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních prostor. Přístavba nového křídla budovy umožnila rozšíření kapacity školy a také vznik tematicky zaměřených učeben a knihovny. Nově vzniklé prostory nabízejí možnost využití i pro volnočasové aktivity školního klubu.
5.    Kostel svatého Jana Křtitele
Základní kámen kostela byl položen v roce 1690. Stavba vyrostla v průběhu tří let a její vysvěcení se uskutečnilo 28. června 1693.
6.    Židovský hřbitov
Židovský hřbitov byl založen roku 1670 pod názvem „zahrada židovská“. Postupně se rozrůstal až do dnešní podoby. Na hřbitově se nachází náhrobky různého stáří, různých uměleckých slohů a s různou symbolikou. Nápisy na náhrobcích jsou hebrejské, hebrejsko-německé i hebrejsko-české; ty novější již jen české nebo německé.
7.    Zámek
Zámek se nachází na Tyršově náměstí naproti radnici. Byl postaven na konci 16. století za Václava z Vřesovic. K významnému rozšíření stavby došlo na začátku 17. století za Pětipeských z Chýš a Egerberka. Na zámku se vystřídaly různé panské rody, které jej vždy upravily ke svým potřebám. Od 2. poloviny 19. století nebyl zámek trvale obýván.
8.    Starý mlýn
Starý mlýn stojí asi 1 km od Byšic směrem na Kojovice. V Byšicích byly čtyři funkční mlýny, které využívaly vodu z Košáteckého potoka. Dodnes se zachovaly stavby pouze tří z nich, a to Starý mlýn, mlýn Lejkov a mlýn v Nádražní ulici. Zámecký mlýn je zachycen na mapách stabilního katastru a patrný je ještě na leteckém snímkování z 50. let 20. století.
9.    Mlýn Lejkov
Předpokládá se, že v lokalitě Lejkov stál mlýn již ve středověku. Několikrát vyhořel. Svůj význam plnil za 2. světové války, kdy nesloužil jen k mletí obilí, ale byl i centrem významné pomoci zajatcům procházejícím Byšicemi.

10.    Čistírna odpadních vod
ČOV slouží pro likvidaci splaškových vod z obcí Liblice a Byšice. Odpadní voda je nejprve mechanicky předčištěna a poté podrobena biologickému čištění pomocí mikroorganismů. Vzniklé kaly jsou odváženy do bioplynové stanice v Liblicích.
11.    Průmysl a služby v Byšicích
Cukrovar byl postaven roku 1872. Jeho výstavba přispěla k rozvoji obce i školy, neboť v době kampaně zde bylo zaměstnáno až 300 dělníků. Jeho historie skončila roku 1925 prodejem firmě Graf, která zde začala provozovat továrnu na poživatiny.Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli ke zdárnému naplnění tohoto projektu. Za ZŠ a MŠ Byšice Ing. Martina Hrabáková